Sağlık Turizmi » Kula Maden Suyu

Tabiatın kendi içerisindeki mücadelesinin güzelce sergilendiği, volkanların patlamalarıyla ortaya çıkan lavların akarak çukur olan yerleri doldurduğu , bu ortamda Gediz nehrinin yatağını değiştirdiği ama Gediz’in bıkmadan usanmadan tekrar kendine yatak açtığı Kula-Selendi yolu üzerinde Kula’ya 14 km, Emir Hamamlarına 4 km uzaklıkta Gediz nehrinin yanında Kula Maden Suyu tesisleri bulunmaktadır.Bir taraftan Gediz nehri akarken,diğer taraftan binlerce yıl öncesine ait lavları seyredebilir onlara dokunabilir, böylece doğanın birbiri ile mücadelesine sizde tanıklık edebirsiniz.

Maden suyu oluşumu ile ilgili olarak yazılı kaynaklarda iki seçenekten bahsedilmektedir.Bunlardan birincisi,volkanik birimlerdeki soğuma çatlaklarından alüvyonlardan ve teknotonik kırıklardan süzülen yağış suları yeraltı suyunu besleyen kaynaklar olarak belirtilmiştir. Ilıca suyunun ısısının yüksek olması magmatik sokulumla ilişkili olabileceğini gösterir. Yeraltına süzülen sular, kayaçlardaki minerallerin bir kısmını bünyesine alarak hazne kayada biriktiği ve daha sonraki oluşan yersel normal faylarla yüzeye çıktığı düşünülmektedir. İkinci oluşum şekli olarak da; Maden suyunda normalin üzerinde karbondioksit gazının bulunması bu suyun kökenini yüzey suları değil, maden suyunda bol miktarda bulunan CO2 gazı, ancak derindeki kireçtaşlarının metamorfizması sonucunda oluşan mermerlerden meydana gelebileceğini göstermektedir. Bol miktarda CO2 gazının bulunması ortama ancak sokulum ile magmadan gelmiş olabileceği söylenebilir. Yeraltındaki kireçtaşlarında bulunan gözenek suları metamorfizma sırasında kayaçlardan göç ederek hazne kayada toplanmışlardır. Bu kayaçlarda uzun zaman bir arada bulunan bu fosil sular mineral içeriği bakımından oldukça zenginleşmişlerdir. Yüksek basınç altında bulunan maden suları daha sonra bölgeden gelen yer altı hareketleri sonucu yüzeye çıkmaktadırlar. jeolojik yapıdan söz edecek olursak ; Yöre, III. zaman arazisi olup, volkanik yapıya sahiptir. Muhteva ettiği taş ve topraklar bakımından şu özelliklere sahiptir.

1- Umurbaba dağının batı ve kuzey yamaçları, Başıbüyük, Kırgulak, Bayram mahallesi Yellice'ye kadar olan kısımlar, Konurca' nın kuzey ve doğusu, Kenger'in kuzey ve doğusu ayrılmamış metamorfik seridir.

2- Başıbüyük, Bebekli, Çaylaklar mahallesi, Yeniköy civarı ve Kula' nın güneyi karasal ayrılmamış kuaternerdir. 
 
3- İncesu, Körez, Yalımlar, Gökçeören 'in doğu ve güneyi ile Çataltepe sırtlarına kadar olan kısımlar permier mesozoiktir.
 
4- Körez ve Yalımlar'dan, Hacımahmutlar, Saraçlar, Ayvatlar, Emre'nin kuzeyi ve Gediz'e kadar olan kısımlar karasal ayrılmamış neojendir.
 
5- Bölgenin diğer kısımları ise bazalt ve dolarittir. Ve krater mevcuttur. 
 
Yukarıda açıklanan sahalardaki anakayaların çözülmesinden kumlu ve kireçli topraklar meydana gelmiştir. Gediz civarı ise alüvyonlu topraklardır.
 
Kraterlerin görüldüğü Bazalt ve Doleritlerin yayıldığı volkanik taşların meydana getirdiği engebeliklerin Diorit, Gabro ve peridotit gibi koyu renkli mağmatik kayaçlar arasındaki dere kenarında neojen üzerindeki alivyonlarrndan yüzeye çıkar. Asidik kayaçlardan gelen mağmatik sular infiltre suların tesirinde kalmaktadır
Kula maden suyu hakkında yapılan labaratuvar çalışmaları sonucunda , Bölgenin diğer sularının terkiplerinden fazlaca ayrılmadığı hemen hemen aynı genel karakteri taşıdığı görülmektedir. Litresinde 3 grama yakın toplam mineralizasyon bulunan alkalik ve toprak alkalik bikarbonatlı bir sudur. 1 gramın üstünde gayet kuvvetli karbondioksit taşıması ile dikkati çekmektedir. Termalitesi düşüktür. İçme kürlerinde değerlendirilmesi faydalıdır. Toprak alkalileri bakımından kayda değer bir zenginlik göstermesi özellikle karaciğer, safra kesesi, mide, barsak sistemi üzerindeki etkisini arttırır. Kuvvetli karbondioksit ,seviyesi içimİni kolaylaştırdığı gibi mide motilitesini de arttırır. Ayrıca metabolizma hastalıklarında düzenleyici bir tedavi olarak değer kazanır.
 
 Renk Pt. / Co olarak 0,4 pt u

Organik Maddeler İçin

Sarfedilen Oksijen

 Bulanık (Mg/Si) Sio2 0,3 
 Alüminyum (Mg/L) -  Miktarı (Mg/L)   1,4 
 Mangan (Mg/L) 0,127   Krom (Mg/L)   0,014 
 Bakır (Mg/L) 0,007   Civa (Mg/L)   - 
 Çinko 0,0076   Nikel (Mg/L)   0,44
 Florür (Mg/L)  0,54  Kurşun (Mg/L)  -
 Antimon (Mg/L)  -  Sülfür (Mg/L)  -
 Borat (Mg/L)  4,32  Selenyum (Mg/L)  0,002
 Nitrat (Mg/L)  3,96  Pestisitler ve Benzeri  -
 Nitrit (Mg/L)  -  Maddeler (Mg/L)  -
 Arsenik (Mg/L)  -  Polisiklik Aromatik  -
 Kadmiyum (Mg/L)  -  Hidrokarbonlar  0,0025 ppb
 Siyanid (Mg/L)  -  Siyanid (Mg/L)  0,81 picocurie
 Baryum (Mg/L)  0,20  Baryum (Mg/L)  43,20 picocurie

 

 Fabrika Şube  Eski Selendi Yolu 14 Km. Kula - MANİSA
 Fabrika Telefon  +90 236 835 10 04
 Fabrika Fax  +90 236 835 10 05
 İzmir Merkez  405 Sok. No:4 Pınarbaşı - İZMİR
 İzmir Merkez Telefon

 +90 232 479 53 23 – 24

 +90 232 779 16 40 - 41

 İzmir Merkez Fax  +90 232 479 11 18
 Web Erişim

 www.kulamadensuyu.com.tr

 info@kulamadensuyu.com.tr