ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs 2023
PztSalÇarPerCumCmtPaz
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Fen İşleri Müdürlüğü » 003 Yetki ve Sorumlulukları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu ihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat tespiti yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak, İhale işlemleri ile ilgili proje ve etüt hazırlamak, ihale işlem dosyası hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,
 • İşlere ait hakediş ve kesin hak edişleri düzenlemek.
 • Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmakbunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
 • Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
 • Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulanmalzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak, 
 • Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
 • Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcutyolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
 • Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,
 • Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavşak, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,
 • İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüd, proje yapmak,
 • İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, tuvaletlerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
 • Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım işleri, Kentte Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Hayvan Barınakları ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 • Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 • İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 3194 sayılı yasa kapsamında tehlike arz etmesi durumunda bina, arsa vb. yapıların çevresini korumaya almak,
 • Spor sahalarının projelendirilmesi, uygulanması, düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,
 • Cadde, sokak, okul ve ilçenin diğer ihtiyaç duyulan yerlerine güvenliği sağlayacak,güvenlik kameraları ve sistemlerini projelendirmek ve yapmak,
 • İlçedeki tarihi mezar ve türbelerin etrafını çevirmek ve çevre düzenlemesi yapmak,
 • İlçedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,
 • İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
 • İlçe sınırları içerisinde, yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının projelendirilipyapılması, mevcut ızgaraların ve kanalların temizlenmesi,
 • Gerekli durumlarda parsel bacası, rabıt bağlantısı ve kanal yapmak, 
 • İlçenin diğer altyapı kurumlarına (GEDAŞ, TELEKOM, v.s.) ait eksiklikleri tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumla yazışma vegörüşme yapmak,
 • Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımlarda, aynı sokağın tekrar tekrar kazılmaması için koordinasyonu sağlamak ve bu yatırımları planlamak,
 • Altyapı kurumlarının yatırımlarını uygun yapılmasını sağlamak, denetlemek, eksikliklerini gidermek, gerekiyorsa cezai işlem uygulamak, 
 • Altyapı kurumlarının;
 • Çalışmaları için ruhsat tanzim etmek,
 • Çalışma bitimine müteakip kontrol ve kabulünü yapmak,
 • Eksikliklerini gidermek,
 • Eksiklikler ilgili altyapı kurumlarınca giderilmediği takdirde bu eksiklikleri üçüncü kişi veya şirkete yaptırmak, masrafları cezalı olarak ilgili kurumlardan almak.
 • Taraflarına tebliğ edilen yazılı ve sözlü müracaatları incelemek, sonuçlandırmak,
 • Vatandaşlara ait kazıları incelemek bunlara ruhsat vermek, kontrol ve kabulünü yapmak, Altyapı kurumları ve vatandaşlarca yapılacak kazılarda, kazıların süresinde bitirilmesi ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
 • İlçenin yol, bordür, tretuar, asfalt ve bina bakım ve onarımlarının kendi işçimiz, araç-gereçlerimiz veya kiralanan araç, gereç ve iş gücü ile yapılması amacı ile teşkil edilmiştir. Büronun görevleri aşağıda gösterilmiştir.
 • Çalışmalarında her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerini almak,
 • Yaptıkları işi ve kullandıkları malzemeyi miktar, ebat, hacim v.s. günlük olarak ayrıntılı raporlar ile tanzim etmek ve arşivlemek
 • Kendilerine lazım olan malzemeyi depoda tükenmeden önce talepte bulunmak,
 • Müdürlük emrinde görev yapan araçları amirinin emri doğrultusunda sevk veidare etmek,
 • Yapılan imalatların şartnamelere ve amirlerinin talimatlarına uygun yapmak,
 • Kullandıkları malzemelerin ve iş makinelerinin bakımı, korunması ve emniyetindensorumlu olmak,
 • Müdürlük emrinde görevli işçi personel ile ve/veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve yama yapmak,
 • Bordür, tretuar yapım, bakım ve onarımını yapmak,
 • Yağmursuyu kanalı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,
 • Müdürlükçe bildirilen binaların kendi işçimiz ile yapım, bakım ve onarımını yapmak,
 • Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,
 • İlgili müdürlüğün talebi halinde kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkımişlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin yıkımıgerçekleştirmek amacıyla ilgili müdürlüğün emrine vermek,
 • Karlanma ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri almak, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını yapmak,
 • Elektrik, sıhhi tesisat, boyahane, marangozhane; müdürlükçe kendilerine tebliğ edilen görevleri şartnamelere uygun olarak yapmak, kullanmış oldukları aletlerin bakım veonarımını yapmak,
 • Belediye Meclisi kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinde belirtilen diğeryapım, bakım, onarım işlerini yapmak,
 • Yapılan işleri raporlayarak başkanlığa bildirmek.
 • Personelin işe geliş gidişini kontrol amacı ile kayıt oluşturmak ve kontroletmek,
 • Müdürlüğe giren malzemeleri miktar ve kalite, ebat v.s. yönünden kontrol ederek teslimalmak,
 • Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemeleri önceden tespit ederek temini için taleptebulunmak,
 • Depodaki malzemeleri bilgisayar ortamı ve yazılı ortamda kayıtlı tutmak,Depodan çıkan malzemelerin çıkan miktar, kullanılan yer olarak kaydını tutmak,
 • Depodaki mevcut malzeme stokunu haftalık, aylık ve yıllık olarak Başkanlığa ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmek,
 • Depodaki malzemeleri düzgün bir şekilde stoklamak,
 • Deponun emniyetini sağlamak,
 • İlgili bürolarca onaylanmış projeler doğrultusunda inşaat ruhsatı tanzim etmek İlçe dahilinde kaçak yapılaşmanın önlenebilmesi için gerekli tespit ve denetimler ile 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili hükümlerine göre yapı tatil tutanakları düzenlemek ve karar alınmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek, alınacak kararı müteakip ruhsatsız veya ruhsatına aykırı kısımları yıkıma hazır hale getirmek için elektrik, su ve doğalgaz kesilmesi ve tahliyesinin sağlanması hususunda gerekli yazışmaları yapmak, Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yıkım gerçekleştirmek.
 • Yapı sahiplerince yıkılmak istenilen yapılara yıkım ruhsatı düzenlemek.
 • Binaların dış cephe, bakım ve onarımı için iskele belgesi düzenlemek.
 • Tehlikeli durumdaki binaları tespit etmek, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlükleri ile koordineli olarak tehlikeli durumun giderilmesini sağlamak.
 • Temel ruhsatı alınmış binaların tasdikli projesine göre kontrollerini yaparak temel üstü ruhsatlarını düzenlemek.
 • Bölgedeki inşaatları her safhasında denetlemek, kullanılır duruma gelen binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.
 • Tesisat projelerinin onaylanması, Isı yalıtım raporunun verilmesi, İskan verilmesi, Asansör işletme ruhsatının verilmesi, Asansörlerin yıllık fenni muayenelerinin kontrolü, Buhar kazanlarının yıllık fenni muayenelerinin kontrolü
 • Kompresörlerin yıllık fenni muayenelerinin kontrolü
 • Buhar kazanlarının işletme ruhsatının verilmesi
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
 • Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
 • Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
 • Oyun parkları ve spor salonları ile futbol sahalarının bakım ve düzenini sağlamak
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
 • Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, 
 • Belediyemize ait seraların bakım onarım ve devamlılığını sağlamak
 • Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bugörevi üstlenenleri denetlemek,
 • Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu düzenlemek.
 • Meri imar kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama projelerini inceleyerek onaylamak
 • Kat irtifakı tasdiki yapmak.
 • Rölöve ve suret tasdiki yapmak.
 • Tevhid, ifraz ve yola terk işlemlerini belediye encümenine sevk etmek. İlçemize ait uygulama planlarını ve mevzii imar planlarını yapmak, plan itirazlarını değerlendirip, sonuçlandırmak.
 • İnşaat istikamet rölövesi hazırlamak.
 • Kot kesit belgesi hazırlamak.
 • Encümene teklif belgesi hazırlamak.
 • Revizyon ( parsellerde yapılaşmanın tespiti ve çizimi ) .
 • Yola terk işlemi yapmak.
 • Kaplıcaların düzenleme, bakım ve onarım işlerini tertiplemek
 • Belediyeye ait tüm gayrimenkullerin, bakım onarım, tamirat, tadilat işlemlerini gerçekleştirmek.