ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs 2023
PztSalÇarPerCumCmtPaz
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü » Yetki ve Sorumlulukları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Belediye birimlerinde çalışmakta olan memur, daimi ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin; ilgili yasa, kararname, tüzük, yönetmelikler ve işçi sendikasıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Belediyemiz birimlerine personel temini işleri ile özlük, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmekle, kadro çalışmaları yaparak kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerini hazırlamakla görevli bir birimdir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyedeki tüm birimlerin yüksek performans içinde çalışabilmelerinin temini için işgücü planlaması, eleman seçimi ve yerleştirilmesi yapar. Tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlar.

 • Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Personel eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını uygulamak,
 • Belediye birimleri arasındaki personel işlemlerinde koordineyi sağlamak, Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak,
 • Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Belediyemiz Müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini Mali Hizmetler Birimi ile koordineli olarak yapmak.
 • Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak.
 • Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak.
 • Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili Kurumlara göndermek.
 • Personelin icra, nafaka, mali v.b. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak.
 • Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.

MEMUR ÖZLÜK İŞLERİ 

 • Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak, adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi, memurların Kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak. Teşekkür, Takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
 • Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,
 • Orta ve Yüksek Öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.
 • İntibak ve terfi işlemleri yapmak.(Derece, kademe v.b.)
 • Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak ve meclise sunmak,
 • Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.
 • Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.
 • Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak ve meclise sunmak
 • Memurlara emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemler yapmak.
 • Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • Memurlara kimlik kartı vermek.
 • Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak.
 • Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, hastalık, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Memurlardan mal beyanı almak.
 • Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.

İşçi Özlük İşleri :

 • Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek.
 • Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak.
 • İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve
 • Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek.
 • Personele kimlik kartı ve çalışma karnesi düzenlemek.
 • İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.
 • Disiplin Kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak.
 • İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • Toplu-İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek.
 • Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.
 • Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.
 • Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.
 • Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.
 • Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak.
 • Vefat, İşten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak.
 • İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
 • İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.
 • İşçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek.

BEYAZ MASA

 • BEYAZ MASA BİRİMİ ile koordineli çalışarak başvuruların etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almak.
 • BEYAZ MASA BİRİMİNE yapılan başvuruların görevliler tarafından anında bilgisayara aktarılması ve ilgili müdürlüğe sevk edilmesini sağlamak.
 • İlgili Müdürlük tarafından başvuru konusu incelendikten sonra gereği yapılarak sonuç aktarılmasını sağlamak.
 • BEYAZ MASA görevlileri tarafından, ilgili başvuru sahiplerine geri dönülerek bilgi verilmesi ve bu işlemin son aşamaya kadar titizlikle takip edilerek sonucundan haftalık, aylık ve yıllık bazda rapor hazırlamak.
 • Kula Belediyesi Ek Hizmet Binasının genel işleyiş ve düzenini sağlamak
 • Kula Emir Kaplıcalarının düzenli işleyişini sağlamak ve kayıtlarının tutulmasını hazırlamak