ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs 2023
PztSalÇarPerCumCmtPaz
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Yazı İşleri Müdürlüğü » Yetki ve Sorumlulukları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereği Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, kurum arşivinin yönetimi ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.
 • Belediye Başkanlığına bağlı birimlere, üst makamlara gönderilecek yazıları usulünce hazırlayarak göndermek ve takip etmek, birim arşivini Destek Hizmetleri Müdrülüğü ile ortaklaşa düzenli halde bulundurmak.
 • Belediye Meclis ve Encümen Toplantı çağrı işlemlerini yapmak, toplantı kayıtlarını tutmak, alınan kararların yazımını, saklanmasını ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak. Meclis ve Encümen Toplantılarının organize edilmesini, Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. Belediye Encümen toplantısına Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin memur üyesi olarak katılır.
 • Belediye Başkanlığına gelen evrakların ilgili birimlere sevk’ ini yapmak, Bilgi edinme ve dilekçe kanunu ile belirlenen görevleri yapmak,
 • Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; arşivlenmesini ve ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir.
 • Belediye Başkanının görüş ve emirleri ile birlikte disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkilisidir. 
 • Belediye çalışanlarının denetlenmesi ve ilgili görevlere dağıtılması ve denetleme sonuçlarının Belediye Başkanına bilgilendirilmesini sağlamakla görevlidir. 
 • İşçi ve Memur Özlük ve Mali İşleri ile ilgili kanunun verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar yürütür. 
 • Bölümler tarafından kayıt kapsamına alınan arşiv malzemelerini tasniflemek, saklamak ve kayıtlarını tutmak.
 • Arşiv malzemelerini her türlü zararlı etki ve unsurlardan (yangın, hırsızlık, nem, su baskını, toz, her türlü hayvan ve haşaratın tahribatı vb.) korumak için gerekli önlemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ortaklaşa almak.
 • Arşiv malzemelerine ulaşılmasını kolaylaştırmak için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ortaklaşa listelerin tutulmasını ve yönetmeliklere uygun olarak dosyalanmasını sağlamak
 • Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen arşiv malzemelerini ayıklama ve imha komisyonunda görev almak.
 • 4109 sayılı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı ile alakalı kanun gereğince, müracaatı uygun olanların müracaat işlemlerini almak, gerekli yerlerle yazışmasını yapmak, zabıta aracılığıyla müracaat sahibinin araştırmasını yaptırmak, gelen yazılarla birlikte tüm evrakların Başkana ulaşmasını sağlamak, durumu uygun görülenler için de Belediye Encümenine maaş bağlanması için teklifini hazırlamak, Belediye Encümenince verilen karar doğrultusunda ödeme yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.
 • Müdürlük bütçesini hazırlamak, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 • Belediyenin genel işleyiş ve düzeninin devamlılığını sağlamak.

Encümen ve Meclis ile ilgili görevleri;

 • Encümen Toplantılarında evraklarının görüşülmesini isteyen müdürlüklerin getirdiği evrakları teslim almak, Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen dosyalar doğrultusunda Encümen gündemini hazırlamak, encümen üyelerine ulaşmasını sağlamak.
 • Encümen toplantısında görüşülen konuların; Encümen Defterine sırasıyla numara verilmek ve neticesinin karşısına yazılması suretiyle kaydını yaparak numaralandırmak; bilgisayar ortamında, encümende alınan kararlar doğrultusunda yazımını yapmak, internet ortamında da yayınlanmasını sağladıktan sonra zimmetle, ilgili birimine sevkini yapmak.
 • Encümen Toplantılarına katılmak. Geçen toplantıda görüşülen kararların imzalanmasını sağlamak.
 • Encümen Toplantısının bitiminden sonra gündem maddeleri ile ilgili notları referans olarak görüşülen konuların sonuçlarını encümen karar defterine işlemek.
 • Encümen karar yazılarını hazırlamak, çoğaltmak ve ilgili kişilere imzalatarak dağıtımını gerçekleştirmek.
 • Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini sağlamak amacı ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.
 • Encümen kararları ile alakalı gelen yazılara cevap verir ve sonra da arşivlemesini yapar.
 • Belediye Birimlerinden Belediye Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular doğrultusunda, Belediye başkanı adına
 • Belediye Meclis gündemini hazırlamak.
 • Hazırlanan Gündemi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21 Maddeleri gereği en az üç gün önceden meclis üyelerine göndermek, posta, faks ve telefon araçları ve ilan tahtasına asmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verilmesini sağlar. Toplantı gündemi, saati ve toplantı yerinin neresi olduğunu, Belediye Başkanlığının internet sayfasının Belediye Meclisi ile ilgili bölümünde internet ortamında yayınlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlamak. Meclis gündemini, bina içinde bulunan ilan tahtasına asmak suretiyle ilan edilmesini sağlamak. Mülki amire de toplantı tarihi ve yerini bir yazıyla bildirmek.
 • Kararı çıkan tekliflerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık divanındaki üyelere de imzalatmak, Belediye başkanı 5393 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği yasal süresi içinde kararı iade etmemişse, ilgili birimine sevkini yapmak, alınan meclis kararlarının onaylatılmak üzere mülki amire gönderilmesini yapmak.
 • Meclis üyeleri ve İhtisas Komisyonlarına ait imza defterlerinin imza kontrollerini yapmak, toplantıya katılanların huzur haklarını alabilmeleri için puantaj listesini yaparak bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi için gerekli yazışmaları yapmak.
 • Belediye Meclisi ile ilgili bütün işlemlerin arşivleme işlemlerini yapar.
 • Meclis üyelerinin özlük işlemlerini takip etmek ve arşivlemesini yapmak.
 • Meclis Toplantılarına katılmak. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında konuşmaları kayda almak ve toplantı sırasında kasetteki konuşmaları çözerek zabıt oluşturmak.
 • Meclis Toplantısının bitiminden sonra karar özetlerini hazırlamak, internet ve ilan tahtasına asmak suretiyle halka ilanını sağlamak .
 • Meclis Toplantısında görüşülüp kesinleştirilen bir önceki toplantı zaptının kararlarını yazmak ve dosyalamak.