İhaleler

Kula Belediye Başkanlığı

    İLAN 

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

   

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda encümen huzurunda, ihale yapılarak kiraya verilecektir. 

 

S.No 

İl 

İlçe 

Mahalle 

BinaYeri 

Kullanım Şekli 

Kiralama Süresi (Yıl) 

Aylık Kira Muhammen Bedeli +KDV 

Toplam Muhammen Bedeli +KDV 

İhale Tarihi 

İhale Saati 

Geçici Teminat 

1 

Manisa 

Kula  

Kenan EvrenMh.  

Adnan Menderes Mey. No:32 

Dükkan 

3 

300.00 TL 

10,800.00 TL 

19.01.2016 

10:00 

324.00 TL 

2 

Manisa 

Kula 

Camicedid 

Yüzüncü Yıl İş Merkezi Zemin Kat No:18 

Dükkan 

3 

200TL 

7.200TL 

19.01.2016 

10:00 

216,00TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Manisa 

Kula 

Gökçeören 

Cumhuriyet Meydanı No:16/e 

Dükkan 

3 

150TL 

5.400 TL 

19.01.2016 

10:00 

162,00TL 

4 

Manisa  

Kula 

Gökçeören 

Cumhuriyet Meydanı No:1/A 

Dükkan 

3 

150TL 

5.400 TL 

19.01.2016 

10:00 

162,00TL 

5 

Manisa  

Kula 

ZaferiyeMah. 

Bedesten Sokak No:2 

Dükkan 

3 

200TL  

7.200 TL 

19.01.2016 

10:00 

216,00TL 

6 

Manisa  

Kula 

ZaferiyeMah. 

Bedesten Sokak No:14 

Dükkan 

3 

200TL  

7.200 TL 

19.01.2016 

10:00 

216,00TL 

7 

Manisa 

Kula  

Yurtbaşı  

121,48m² 

Dükkan 

3 

150TL 

       5.400TL 

19.01.2016 

10:00 

162,00TL 

 

2-Taliplilerden İstenecek Belgeler: 

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır; 

18 yaşını doldurmuş olmak, 

Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin), 

Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi), 

Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, 

Özel Kişiler için adli sicil kaydı, 

Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine, ve teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır), 

Vergi Borcu bulunmadığına dair İlgili vergi dairesinden alınmış belge, 

Sigorta borcu bulunmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge, 

İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı, 

İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri,  

İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması, 

Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması, 

Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri, 

İsteklinin bir şirket olması halinde; 

a.                     İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2015 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, 

b.                     Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi, 

c.                     Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, 

İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; 

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, 

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı 

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı, 

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı, 

Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. 

Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Şartnameler Bedeli Karşılığında temin edilebilir. 

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur. 

Hüseyin TOSUN 

Belediye Başkanı 

7.1.2016