İhaleler

İhale İlanı

Word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

*BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ*

MANİSA KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

01

1-Kurumun Adı

: KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A) Adresi

4 EYLÜL MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:92 KULA

B) Telefon ve Faks Numarası

(236) 8167000 – (236) 8167002

C) Elektronik Posta Adresi 

destekhizmetleri@kula.bel.tr

2-İhale Konusu

Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 56

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

: 192.000,00 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Kula belediyesi Başkanlık Odası  Kula

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:29/03/2016 Salı günü,  saat 14:00

8-İhale Kararı Tarih ve Saati

:11/03/2016 Cuma 

 

GENEL ŞARTLAR

 

1       Kurumumuzda 56 personel bulunmakta olup aylık (maaş+ücret+diğer ödemeler) 192.000,00 TL yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır. 

 

2        Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin izinli olduğu işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır.

 

3        Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

4        Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.Ayrıca maaş hesaplarından hesap işletim ücreti tahsilatı yapılmayacaktır. ATM’lerden hesap ekstresi alınması durumunda herhangi bir ücret  tahsilatı yapılmayacaktır. Personelin maaş hesabından, diğer bankalardaki hesaplarından 1 (bir) tanesine yapacak olduğu EFT ve havale  işlemlerinden, EFT masraf adı altında hiçbir ücret ve masraf talep etmeyecektir. 

 

5        Personelin anlaşmalı bankadan ihtiyaç kredisi kullanması durumunda gerekli kolaylık sağlanacaktır.İhtiyaç kredisi faiz oranında kurum personeline indirim uygulanacaktır. Anlaşma yapılan bankada personelin yapacağı iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde personele öncelik sağlanacaktır. 

 

6        Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dahil olduğu ilk ayda maaş ile birlikte, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1(bir) defada peşin olarak yatıracaktır.Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

 

7        Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

 

8        Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

9        Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl olup 36 aylık ödeme süresi esas alınacaktır. İş Başlama tarihi 15/05/2016 İş Bitişi Tarihi 15/04/2019 ‘dur

 

10        Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin sayısını da dikkate alarak en az bir adet bankamatik bulunduracaktır.

 

11       Banka Promosyon İhalesine katılacak bankaların Manisa Kula İlçesi sınırları içerisinde en az 1 (Bir) şubesinin bulunması gerekmektedir.

 

12        Promosyon anlaşmasından sonra; Kula Belediye Başkanlığına başka il veya ilçeden ataması yapılan personel olması, askerlik görevini yapan personelin göreve başlaması, ücretsiz izinli olanların izinlerinin sona ermesi ve benzeri nedenlerle personel sayısında artış olması halinde, bu personele de promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dâhil olunan aydan itibaren aynı şartlarda ödenecektir.Kula Belediye Başkanlığına başka bir kurumdan ataması yapılan personel olması halinde ilgili personelin daha önceki kurumunda görev yaptığı sırada promosyondan kısmen yada tamamen yararlanıp yararlanılmadığına bakılmaksızın, bu personele de promosyonlar banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek,sisteme dahil olunan aydan itibaren aynı şartlarda ödenecektir.

 

13        Promosyon anlaşmasından sonra;herhangi bir nedenle Kula Belediye Başkanlığı ile ücret ilişiği kalmayan (Nakil,Ücretsiz İzin,Emekli veya Vefat vb.) personelin promosyon ödemesi,ayrıldığı tarih itibariyle sona erecektir. Ödenen promosyon için  Banka Promosyon iade isteğinde bulunmayacaktır.

 

14       Talep eden kurum personeline kullanacağı her türlü kredi kapsamında indirim yapılacaktır.

 

15       Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek , hesap açma işlemlerini personelin kendi kurumuna gönderilen banka personeli tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını banka açmak zorundadır.

 

16       Kurum her bir maaş ödeme döneminde personelin o dönem için yapılacak ödemelerinin dökümünü içeren disket,cd veya benzeri manyetik ortamlarda ödeme gününden en az 2 (iki) iş günü önce o döneme ait ödeme bilgilerini bankaya iletir. 

 

17       Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz.

 

 

 TEKLİFLERİN SUNULMASI

 

18       Banka Promosyon ihalesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi,yetkili kişinin imzası mühür veya kaşesi,yapılan  ihalenin adı ile belediyenin adı bulunacaktır.Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır.Teklifler , promosyon ihale gün saatine kadar ‘’Teklif Belgesi Alındı’’ karşılığında  Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. 

 

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

19       Teklif mektubunda promosyon olarak verilecek toplam tutar ve kişi başına ödenecek tutar ayrı ayrı belirtilecektir. 

 

20       İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup, teklifler komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

21       Komisyonca belirlenen tarih ve saatte şartları uygun görülen bankalarla açık arttırmaya devam edilecektir.

 

22       Açık arttırma; komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile toplam promosyon miktarı olarak verdikleri en yüksek fiyattan başlar.

 

23       İhaleye çıkan müdürlük tarafından, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale iptal edilebilir.

 

24       Bu ihale tekliflerinin değerlendirilmesi; şartnamede belirtilen tüm şartları kabul eden, promosyon olarak en yüksek fiyat teklifini veren ve komisyonun uygun gördüğü bankaya verilecektir.İhale üzerinde kalan bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir.ihaleyi kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır.Sözleşme Manisa Kula Belediye Başkanlığında imzalanacaktır.Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin yürürlüğe gireceği ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. 

 

 

CEZAİ HÜKÜMLER

 

25        Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokolü imzalamaması durumunda açık artırma sonucunda verdiği teklifin %20 si  kadar ceza ödemeyi kabul eder.

 

26        Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

 

27        Anlaşmalı banka şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin %20 si oranında ceza verilir. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

 

28        Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 

29        Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

 

30        Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kula Belediyesinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez.

 

31        İtilaf halinde Manisa Kula Mahkemeleri yetkilidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

32        Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.

 

 

 

16.3.2016