Müdürlüklerimiz » İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 
Volkan FİLİK - İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdür V.
 

1981 İzmir doğumludur. Evli olan Volkan FİLİK 1998 yılında Bornova Sıdıka Rodop Lisesi’nden, 2003 yılında T.C. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında 2010 yılında ("Küreselleşmenin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle Uygulanması", DEÜ. SBE. Kamu Yönetimi ABD. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, İzmir, 2010 - Volkan Filik - Dokuz Eylül Ünv. SBE.) tamamlandı. 2010 yılında Kula Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde göreve başlayan Volkan FİLİK, Kula Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmektedir.
 
 
Müdür : Volkan FİLİK
Telefon : 0 (236) 816 70 05 -112 
E-mail : info@kula.bel.tr

 Temel Görevler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nca 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Belediye Meclisimizin 21/08/2007 tarih ve 150/2007 sayılı kararı ile unvan değişikliği yapılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak personel mevzuatıyla ilgili tüm yasaları uygulama, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, gereğinde devlet personel başkanlığı ve hukuk işleri görüşüne başvurma, 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi personelin özlük hakları ile ilgili maaş, terfi, intibak, izin, disiplin cezaları, nakil işleri ve eğitim hizmetlerini yürütmektedir.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.